Data Protection Impact Assessment

Att se till attallanyaprojektöverensstämmer med landetslagar.

Vadärkonsekvensbedömningavdataskydd (DPIA)?

Vadärkonsekvensbedömningavdataskydd (DPIA)?

Identifieringochhanteringavpersonskyddsrelaterade risker somhärrörfrånettnyttprojektelleren process, obligatorisktkravenligtartikel 35 i GDPR, förallariskprocesser.

Varför det behövs och är viktigt

Varför det behövs och är viktigt

Vet du hurkompatibel din organisation är med dina DPIA-krav?

Vet du vilkanyaprojektochnyckelprocesseri din organisation kräveratten DPIA fyllsi?

Vet du vilka risker somärförknippade med införandetavnya IT-system ochapplikationerdärstorskaligpersonligdatabehandlingförekommer?

Storafördelar

Storafördelar

En DPEA kommerattgereellafördelarochenreellavkastningpå din investering (ROI). Avkastningenkanrealiserasgenomattleverera:

  • Visarpå (GDPR) efterlevnadeninterntochexternt
  • Varumärkesskydd
  • Elimineraellerreduceraeventuellaskadeståndsskador
  • Förbättradkundnöjdhetochengagemang
  • Bättrekundlojalitet

6-stegsprocessen

Sytorus DPIA ären 6-stegs process specielltutformadförattidentifieraochhanteraalladataskyddsriskerinomettnyttellerbefintligtprojekt.

Steg 1: Intressenter, system ochenheter
Enkomplettlistaöverintressenter, enheteroch system. Någonsomellernågotsombehandlarpersonuppgifterbörövervägasidennakategori. Dettakanvaraenarbetsroll, en person, entredje part ellerettdatorsystem.

Steg 2: Identifiera processer
Enkomplettlistaöver processer fördatahantering.En process ärvarjehändelsesomkrävsförattslutföraenfunktion.Fokus ligger på processer sominvolverarpersonligaochspeciellakategorierav data.

Steg 3: Arbetsflödesanalys
För processer somidentifierasisteg 2 bedömervi via vårasamverkanssessionervilka data sombehandlas, vilka system hartillgångfördessa data, där data bearbetasochvemsomhartillgång till det.

Steg 4: Uppgiftsskydd
Förvarje process somidentifierasisteg 3 kategoriserarvibearbetningenenligtlokalalagkrav, bedömningsområdenochutvärderingavpotentiell risk.

Steg 5: Riskanalys
Ettriskregisterskapasparallellt med steg 4 förattvärderarisken mot sannolikhetenochsvårighetsgraden.

Steg 6: Implementering
Enöverenskommengenomförandeplan, skapasenhandlingsplanocheftergenomförandetgenererasennysåkalladnulägespunktföratt visa påframstegochidentifieranästasteg.

Engagemang


Engagemang

DPIA-arbetetinvolverarvanligtvisfleraviktigaintressenterinomen organisation ochövervakasaven intern sponsor somantingenär den nuvarandedataskyddsansvarige, ellerlederelleräravseddatt ta denna roll påmedellångsikt.

Ett DPIA-engagemangkanvarieraberoendepåkundenochkomplexitetenhos den föreslagnabearbetningsändringen.