Data Protection Executive Assessment

Entjänstfrån PE, bedömningavhur din organisation ståriförhållande till GDPR (General Data Protection Regulation).

Vadär Data Protection Executive Assessment (DPEA)?

Vadär Data Protection Executive Assessment (DPEA)?

DPEA granskar de datahanteringsrutinersomredanfinnsinom din organisation ochbyggerpå de 7 principernafördatahanteringi GDPR-lagstiftningen. DPEA hjälperorganisationerattupptäckafelaktigheterisinadatahanteringsmetoder.Huvudsakligengenomidentifieringochklassificeringavupptäckta risker ellerluckoroch med efterföljanderekommendationerförattadresseraellermildravarochenavdem.

Varför det behövs och är viktigt

Varför det behövs och är viktigt

Vet din organisation hur väl ni uppfyller den nya lagen och de sju principerna för datahantering?

Kan ni uppvisa efterlevnad av samtliga sju lika viktiga principer?

Har ni fortfarande svårt att komma igång med åtgärderna för GDPR-efterlevnad?

Har ni identifierat alla former av datahantering inom organisationen och tagit reda på vilka risknivåer som gäller för behandlingen av personuppgifter som ni samlar in från registrerade personer?

Vet ni vad ni ska göra om ett dataintrång inträffar eller om en registrerad begär att få veta vad ni gör med hans eller hennes uppgifter?

Kan ni visa för befintliga och tänkbara kunder hur ni hanterar er egen, och därmed också deras, efterlevnad?

Storafördelar

Storafördelar

En DPEA kommerattgereellafördelarochenreellavkastningpå din investering (ROI). Avkastningenkanrealiserasgenomattleverera:

  • Visarpå (GDPR) efterlevnadeninterntochexternt
  • Varumärkesskydd
  • Elimineraellerreduceraeventuellaskadeståndsskador
  • Förbättradkundnöjdhetochengagemang
  • Bättrekundlojalitet

Bedömningsförfarande

Sytorus DPEA kommerattbedömaöverensstämmelse med hänvisning till GDPR’s 7 Datahanteringsprinciper.

1. Rättvis, genomskinligochlagligbehandling
Skaffar du personuppgifterpåetträttvistochöppetsättochhar du enrättsliggrundförattfådemiförsta hand?

2. Syftebegränsning
Använder du endastpersonuppgifternafördetsyfte du angavför den registrerade?

3. Minimeringavbearbetning
Samlar du förmycketpersonuppgifterfrånregistreradepersoner?

4. Data Noggrannhet&Kvalitet
Hurexaktaochaktuellaär de personuppgifter du harom de registrerade?

5. Retention / lagringsbegränsning
Håller du personuppgifterförlänge?

6. Säkerhetochkonfidentialitet
Vilkafysiskaoch IT-säkerhetsåtgärderhar du på plats?

7. Tillförlitlighetochansvar
Kan du visa proaktivöverensstämmelseiallaprinciperfördatahantering?

Engagemang


Engagemang

Sytorus-teametkommerattsamarbeta med dig förattidentifiera de lämpligasteintervjukandidaternaförbedömningen. Kandidaturvaletgörssåattorganisationensriskprofilskaidentifierasfullständigtgenomvårtintervjubaseradetillvägagångssätt.